Kannanotto Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle 28.4.2021

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry lähestyi Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä sähköpostilla koskien esitystä laajasta lisäpanostuksesta lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden tukemiseen. Kannanotolla haluttiin kannustaa lautakunnan jäseniä puoltamaan esitystä kaikilta osin.

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n kannanotto

Turun hyvinvointitoimiala tiedotti 26.4. laajan lisäpanostuksen esittämisestä lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden tukemiseen. Esitystä käsitellään 28.4. lautakunnan kokouksessa. 

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry pitää tehtyä esitystä kaikilta osiltaan hyvänä. Erityisellä ilolla tervehdimme esitystä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten nepsy-neuvolan tai poliklinikan perustamisesta, sillä nykytilanne on kestämätön kaikkien osapuolien kannalta. 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoito- ja kuntoutusjärjestelmästä laaditussa THL:n (2017) selvityksessä nousi esiin se, että suurimmalla osalla palveluiden käyttäjistä oli neuropsykiatrinen diagnoosi ja tämän lisäksi käytöshäiriö. Selvityksessä nähtiin selkeitä ongelmia palveluiden toimivuudessa. Aisti ry:ssä tunnistetaan THL:n selvityksen havainnot, sillä Turussa neuropsykiatrisesti oireilevat (ADHD, autismikirjo, Tourette, kehitykselliset kielihäiriöt) lapset ja nuoret jäävät liian usein ilman diagnoosia ja asianmukaista, oikein mitoitettua ja ajoitettua tukea. Särkikankaan (2020) väitöskirjassa selviää, että käyttäjien näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nykyisellään pirstaloituneet ja sen vuoksi riittämättömät. Hajautettu tieto sekä ammattilaisten osaamisen puute ovat johtaneet tilanteeseen, jossa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhemmat joutuvat käyttämään jo ennestään vähäisiä voimavarojaan tiedon etsimiseen. 

Aisti ry:n jäsenistöltä tulleen tiedon mukaan tukitoimista taistelu ja jatkuva avun etsiminen aiheuttaa perheille kohtuutonta kuormaa. Pahimmillaan lapset ja nuoret ehtivät sairastua mielenterveyden häiriöön ennen tutkimusten ja tukitoimien piiriin pääsemistä. Valitettavan usein nämä lapset ja nuoret ajautuvat myös lastensuojelun toimenpiden kohteiksi sen sijaan, että he saisivat tarpeen mukaista erityistä tukea jo peruspalveluiden piiristä. Tämä on kallista, epätarkoituksenmukaista ja ennen kaikkea epäinhimillistä. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan esittämät matalan kynnyksen palvelut ja moniammatillinen nepsy-neuvola, voivat vastata lasten, nuorten ja perheiden ilmeiseen tuen tarpeeseen. Moniammatillinen yhteistyö ja nepsy -piirteiden varhainen tunnistaminen, tulevat edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia, vähentämään perheiden taakkaa ja erityisesti torjumaan Turun sosiaali- ja terveyspalveluiden häiriökysynnästä aiheutuvia kuluja. 

Aisti ry katsoo, että varhainen tunnistaminen ja tuki ennaltaehkäisevät neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöitä, ja ennen kaikkea antavat heille paremman mahdollisuuden kasvaa yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Uutinen nepsy-neuvolasta tai poliklinikasta antaa perheille ja ennen kaikkea neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Aisti ry toivoo, että voit äänestää tämän esityksen toteutumisen puolesta ja olla mukana mahdollistamassa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, 

Aistin hallituksen puolesta

Helena Öhman, puheenjohtaja 

Riikka Kiilo, varapuheenjohtaja

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry